Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupa zadaniowa ds. procedur antydyskryminacyjnych

dr Agnieszka Malska-Lustig

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

W związku z Planem równości płci dla UJ, przyjętym zarządzeniem nr 94 Rektora UJ z dnia 30 czerwca 2022 r., BezpieczniUJ jako jednostka odpowiedzialna za koordynację jego wdrożenia, mając na uwadze zakres zagadnień składających się na realizację „Planu równości płci” oraz potrzeby wspólnoty akademickiej zidentyfikowane w ramach przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych powołało grupę zadaniową ds. procedur antydyskryminacyjnych

Zadanie to wpisane jest w Plan pod nazwą „Zapewnienie wsparcia osobom odczuwającym dyskryminację ze względu na płeć” (Cel IV Działanie 4).

Celem prac w grupie jest doprecyzowanie potrzeb wspólnoty akademickiej w zakresie ochrony przed niepożądanymi zachowaniami (w tym dyskryminacją, mobbingiem i innymi przejawami nierównego traktowania), a następnie przygotowanie wytycznych do sporządzenia procedury.

Obecnie Uniwersytet Jagielloński nie posiada procedur, w oparciu o które osoby studiujące, osoby przygotowujące rozprawy doktorskie, jak również osoby pracujące na uczelni mogą dokonać zgłoszenia niepożądanych sytuacji z zakresu nierównego traktowania, których doświadczają.