Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Skład Komisji Rewizyjnej w kadencji od 15.03.2024 r.

dr hab. Małgorzata Kurleto, prof. UJ - Przewodnicząca

Daniela Adamczyk - Wiceprzewodnicząca

dr Paweł Miśkowiec - Wiceprzewodniczący

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna ZNP w UJ jest organem kontrolnym.

Do zadań i kompetencji organów kontrolnych należy:

1) kontrolowanie organów, o których mowa w art. 24, art. 72 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1 w zakresie zgodności ich działania z postanowieniami Statutu i uchwałami władz oraz organów statutowych ZNP,

2) kontrolowanie organów, o których mowa w art. 24 oraz art. 72 ust. 3 i 4 w zakresie działalności finansowej i gospodarczej,

3) opiniowanie projektów planów finansowych i sprawozdań z realizacji budżetów oraz sprawozdań finansowych ZNP w UJ,

4) przedstawianie oceny działalności i składanie wniosku w sprawie absolutorium dla zarządu.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości w gospodarowaniu funduszami lub innym majątkiem ZNP, naruszania postanowień Statutu lub innych przepisów prawa, komisja rewizyjna wydaje organowi kontrolowanemu zalecenia z terminem ich wykonania i powiadamia o tym prezydium zarządu lub prezydium rady i komisję rewizyjną wyższego szczebla.