Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Stała Rektorska Komisja Socjalna na kadencję 2020-2024

Daniela Adamczyk

Skład Komisji

Dział Świadczeń Socjalnych

Do zakresu działania Komisji należy w szczególności:

  1. opracowywanie i opiniowanie projektów założeń i wytycznych do prowadzenia działalności socjalnej na UJ;
  2. opracowywanie projektów zasad dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych;
  3. przygotowywanie planu podziału środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne rodzaje świadczeń socjalnych;
  4. analizowanie i opiniowanie wniosków w sprawie przyznawania świadczeń socjalnych pracownikom, emerytom i rencistom, a także innym osobom, które w myśl Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą ubiegać się o ich przyznanie;
  5. wnioskowanie do Rektora UJ w sprawach wskazanych w Regulaminie przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim;
  6. opiniowanie spraw finansowych dotyczących działalności socjalnej;
  7. inicjowanie nowych form i kierunków zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników, emerytów i rencistów;
  8. opiniowanie odwołań i spraw spornych dotyczących miejsc w hotelach asystenckich;
  9. opracowywanie i przedkładanie Rektorowi UJ przynajmniej raz w roku sprawozdań z działalności Komisji.