Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Możliwości działalności związkowej

Kogo reprezentuje i broni

W zakresie praw i interesów zbiorowych ZNP W UJ reprezentuje wszystkich pracowników niezależnie od ich przynależności związkowej. W sytuacji, gdy w uczelni działa więcej niż jeden związek, organizacje związkowe mogą w wyżej wymienionych sprawach tworzyć wspólną reprezentację (art. 7 ust. 1 i art. 30 ust. 4 ustawy o związkach zawodowych).

Zadania i uprawnienia organizacji związkowej na uczelni

Przepisy prawa określają zasady realizowania uprawnień związkowych i wskazują w jakich sytuacjach w sprawach pracowniczych zakładowa organizacja związkowa współdecyduje z pracodawcą, a kiedy pełni funkcje kontrolne lub tylko wyraża stanowisko bądź opinię.

I. W uzgodnieniu z Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w UJ Uczelnia, jako pracodawca:

 1. ustala regulamin pracy i zasady wynagradzania w ramach UJ;
 2. podejmuje decyzje w sprawie rozwiązania lub zmiany stosunku pracy z członkiem związku objętym szczególną ochroną;
 3. ustala zasady wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w tym podział środków na określone cele;
 4. określa zasady korzystania przez pracowników z posiłków i napojów profilaktycznych;
 5. określa zasady zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robicze oraz środki czystości;
 6. podejmuje decyzje o ustalaniu planu urlopów.

II. Uprawnienia kontrolne

Uprawnienia kontrolne wynikają przede wszystkim z ustawy o związkach zawodowych, kodeksu pracy, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, społecznej inspekcji pracy.
Związek zajmuje się kontrolą:

 1. przestrzegania przez pracodawcę przepisów prawa pracy;
 2. warunków pracy, w tym przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 3. wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Wykonywanie funkcji kontrolnych umożliwia udział przedstawicieli organizacji zakładowej w organach kolegialnych Uczelni (Senacie, komisjach senackich, Radach Wydziału i innych podstawowych jednostkach organizacyjnych Uczelni), a także udział wybieranych przez organizacje związkowe przedstawicieli pracowników w komisji ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Związek Nauczycielstwa Polskiego w UJ zajmuje stanowisko lub wyraża opinie m.in.:
w przedmiocie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z pracownikiem będącym członkiem zawiązku lub objętym jego ochroną;

 1. w  przedmiocie dokonanego przez pracodawcę wypowiedzenia warunków pracy lub płacy pracownikowi będącemu członkiem związku lub objętym jego ochroną;
 2. w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym członkiem związku lub objętym jego ochroną z jego winy bez wypowiedzenia;
 3. w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem będącym członkiem związku lub objętym jego ochroną bez wypowiedzenia w przypadkach niezawinionych przez pracownika;
 4. w sprawach dotyczących przeprowadzania zwolnień grupowych;
 5. w sprawach rozpatrywania sprzeciwu od wymierzenia kary porządkowej pracownikom będącym członkami związku lub objętym jego ochroną;
 6. ustalenia częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych.

IV. Ponadto Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim:

 • opiniuje uchwalenie Statutu Uczelni i jego zmiany;
 • uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Senatu UJ, komisji senackich, posiedzeniach Rad Wydziałowych i innych organów kolegialnych podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni;
 • współuczestniczy w tworzeniu w Uniwersytecie Jagiellońskim korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku;
 • uzgadnia treść dotyczących warunków pracy i płacy oraz warunków socjalnych wewnętrznych aktów prawnych Uczelni, tj. zakładowego regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy oraz regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • uczestniczy w ustalaniu zasad podziału dodatkowych środków pieniężnych, uzyskiwanych przez Uniwersytet z innych źródeł niż dotacja budżetowa, przeznaczonych przez Senat Uczelni na zwiększenie wynagrodzeń;
 • pełni funkcję kontrolną w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących interesów pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin;
 • ma prawo kierowania społeczną inspekcją pracy wspólnie z organizacjami związkowymi działającymi w UJ i współpracy z Państwową Inspekcją Pracy;
 • ma prawo do informacji i konsultacji w sprawach dotyczących działalności i sytuacji ekonomicznej Uczelni, stanu i struktury zatrudnienia, działań mających istotny wpływ na stan zatrudnienia oraz innych informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, a także powoływania rad pracowników;
 • ma prawo uczestniczyć w rozwiązywaniu sporów zbiorowych, prowadzić mediacje oraz organizować akcje protestacyjne ze strajkiem włącznie w przypadkach określonych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych;
 • jest uprawniony do współpracy z organizacjami związkowymi na forum międzynarodowym;
 • współdziała z Radą Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP i może uczestniczyć w procedurze opiniowania przez Radę, a także Zarząd Główny ZNP, projektów aktów prawnych przygotowywanych przez władze państwowe, a ponadto ma prawo kierować do władz państwowych własne stanowisko w sprawach publicznych.